Aanvraagformulier vakantie en verlof

Je kind is leerplichtig en dat is een groot voorrecht. Voorafgaand aan ieder schooljaar wordt een uitgebreide berekening gemaakt t.a.v. de te maken onderwijstijd van onze kinderen.
Vakanties en studiedagen worden zorgvuldig gepland. Zo krijgt je kind het aantal onderwijsuren waar hij of zij recht op heeft.   

In bepaalde gevallen kan toestemming voor verlof worden verleend. Aan de hand van een aantal criteria wordt bepaald of het gevraagde verlof mogelijk is. Middels het aanvraagformulier kan het verlof aangevraagd worden.
Dit aanvraagformulier is te verkrijgen bij de kindcentrumleider of te downloaden via onderstaande link. Het verlof dient tijdig te worden aangevraagd met een termijn van 8 weken voorafgaand aan de gewenste datum. De kindcentrumleider is verplicht om (vermoedens van) ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De leerplichtambtenaar onderzoekt deze melding en geeft een oplossingsrichting. Deze kan bestaan uit een doorverwijzing naar hulpverlening, een sanctie of beide.

verlofaanvraag .docx