Privacyverklaring

VERKLARING ONDERWIJS Kinderen en ouders/verzorgers

De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. Stichting GOO Onderwijs en Opvang leeft deze regels na. Op ons kindcentrum wordt dus zorgvuldig omgegaan met de privacy van uw kind(eren) en van u als ouder(s)/verzorger(s).
Wij vinden het belangrijk u hierover duidelijkheid te geven. In deze Privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens van u en uw kind(eren). Het is dus gericht aan u als ouder(s)/verzorger(s). Waar kind of ouder dan wel verzorger in enkelvoud staat kan ook het meervoud gelezen worden.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door kindcentrum Kleinerf, ressorterend onder het bevoegd gezag van stichting GOO Onderwijs en Opvang (Verwerkingsverantwoordelijke). Het bestuurskantoor is gevestigd aan de Valeriusstraat 33 in Gemert.
Klik hier voor de volledige verklaring!