Wat doet de Kindcentrumraad?

De afgelopen jaren heeft het medezeggenschap van ouders en personeelsleden binnen het basisonderwijs vorm gekregen via een medezeggenschapsraad, de MR. Binnen de kinderopvang hadden ouders zeggenschap via de oudercommissie, OC.
Passend bij onze huidige organisatievorm werken we sinds kort met een Kindcentrumraad, de KC Raad.
Kindcentrumraad (KC Raad)
Deze raad is een wettelijk verplicht orgaan, dat het beleid en bestuur van kindcentrum mede bewaakt.  Vanwege de WMS, de wet medezeggenschap op scholen. Deze wet geeft de mogelijkheid tot instemmings- en adviesrecht voor de MR. Dit betreft het onderwijs, het peuterwerk, de opvang en de BSO.

Omdat stichting GOO meerdere Kindcentra onder haar hoede heeft, is er ook een overkoepelend medezeggenschapsorgaan, de GOO Raad. Hierin heeft een vertegenwoordiging van personeelsleden en ouders van de diverse kindcentra zitting.
De KC Raad van kindcentrum Kleinerf voert overleg met alle geledingen die bij onderwijs, opvang en peuterwerk betrokken zijn. Dat zijn het personeel, het bestuur, de ouders en via de ouders, de kinderen. De KC Raad is verder bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die ons kindcentrum betreffen en doet hierover eventueel voorstellen. Dit kan gaan om algemeen pedagogisch beleid, kwaliteit, schooltijden, voedingsbeleid, GGD-inspecties en tarieven, scholing van personeel, enzovoort. De KC Raad is tevens bevoegd te spreken over het functioneren van individuele leden van het bevoegd gezag, personeel, ouders en leerlingen, uiteraard rekening houdend met de noodzakelijke privacyregels. De vergaderingen van de KC Raad vinden op school plaats en zijn vrij toegankelijk voor personeel en ouders. Via de kalender op de website zijn de data voor de vergaderingen te vinden.

De leden van de kindcentrumraad
Namens de medewerkers:
Peter Verbrugge, voorzitter peter.verbrugge@stichtinggoo.nl (namens team onderwijs)
Hanneke Drouen, secretaris  hanneke.drouen@stichtinggoo.nl (namens team onderwijs)
Connie Oosterbach connie.oostenbach@stichtinggoo.nl (namens team opvang)

Namens de ouders:
Judith van Otterdijk (namens ouders onderwijs)
Marieke van de Wijst (namens ouders onderwijs)
Chantal van den Broek (namens ouders opvang)