Jaarverslag

Medezeggenschapsraad kindcentrum Kleinerf

Schooljaar 2015-2016
Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van kindcentrum Kleinerf van het schooljaar 2015-2016.
De MR is een bij de wet ingesteld onafhankelijk en democratisch gekozen schoolorgaan om belangen van zowel overheid als ouders en leerkrachten te vertegenwoordigen tegenover het bestuur. De directie wordt hierbij beschouwd als de dagelijkse vertegenwoordiger van het bestuur op school.
Naast het adviseren over en instemmen met plannen en besluiten van directie en schoolbestuur, komt de MR ook zelf met voorstellen om zaken te verbeteren, dit alles in het belang van uw kind(eren).

MR activiteiten, schooljaar 2015-2016:
 • Vergaderdata: 1 oktober, 8 december, 28 januari, 22 maart, 19 mei, 9 juni (ingelaste vergadering n.a.v. de ouder-enquête omtrent het schoolrooster) en 5 juli.
 • Gezellige jaaractiviteit voor MR-leden, ouderraadleden, leerkrachten, P.S.Z.-medewerksters, BSO-medewerkster en directie van kindcentrum Kleinerf.
 • Informatieavond in Boekel over het samenwerken van de MR en het oudercomité van de P.S.Z. in de toekomst.
MR-agendapunten, schooljaar 2015-2016:
 • Leerlingenzorg (zorgplan).
 • Schoolgids/schoolplan vaststellen.
 • Instemming vakantierooster, inclusief studiedagen.
 • Jaarplanning.
 • Begroting Kleinerf.
 • Ontwikkelingen rondom MFA (Multifunctionele accommodatie) blijven onze aandacht vragen.
 • Notulen bespreken van de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad), directieoverleg, ouderraad en team.
 • Instemmingsrecht over het wel of niet invoeren van een continurooster.
 • Instemmingsrecht over de groepsverdeling: hoe de groepen verdeeld worden op grond van leerlingaantallen en beschikbare banen (formatie).
 • Kritisch lezen van vakbladen (MR-magazine en info-MR) en volgen van nieuwe ontwikkelingen.
Communicatie met de ouders en het team.
Hoe houden we alle belanghebbenden op de hoogte?
Tijdens de teamvergaderingen van de leerkrachten wisselen de MR-vertegenwoordigers vanuit het team indien noodzakelijk informatie uit met het hele team.
De ouders worden geïnformeerd door dit jaarverslag. Tevens zijn de vergaderingen van de MR openbaar voor geïnteresseerde ouders van leerlingen van kindcentrum Kleinerf. De vergaderdata staan vermeld op de website van Kleinerf.
 
Financieel verslag 2015-2016:                                                                                         
Uitgaven:
 • Schenking van buitenspeelgoed aan de kindermedezeggenschapsraad.
 • PR kosten (attenties afscheid Maartje Niessen en Lisette van de Ligt als lid van de MR).
 • Abonnement: Info-MR en MR-magazine.
Aandachtspunten schooljaar 2016-2017:
 • Oudercommunicatie wordt een aandachtspunt (dit is uit de ouderenquête naar voren gekomen).
 • Blijven volgen van onze kindermedezeggenschapsraad.
 • Communicatie en overleg tussen MR en oudercomité van de P.S.Z.
 • Vergaderdata schooljaar 2016-2017:
  22 september '16,  22 november '16, 31 januari '17,  30 maart '17,  30 mei '17,  4 juli '17
  (deze worden via de website in de kalender bekend gemaakt).
Samenstelling van de medezeggenschapsraad (MR):
Namens de ouders:                                     
 • Esther Jaspers
 • Judith van Otterdijk
Namens het team:
 • Judith Vermeulen judith.vermeulen@kleinerf.nl 
 • Helma Adriaans helma.adriaans@kleinerf.nl 
Contactpersoon voor kindcentrum Kleinerf van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (de GMR, een bovenschoolse MR):
 • Alda Berkers